คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางพรพรรณ อะทะไชย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสิริวิมล ศุภษิต
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ศรี กลัดปรี
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสถิต มานักฆ้อง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายอาคม สายน้อย
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทูรศักดิ์ ศรีทอง
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดชยธร โชติปญโญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระสมุห์ มณู มนาโป
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายเตือน แพงวังทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาติ บุญช่วยสุข
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทรณ์ รสสุธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางกัญญา สุขะอาคม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูใบฎีกา วสันต์ ปญญาธโร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางกฤติยา เขียววังทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ