กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางธนภัทร สร้อยเพ็ช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายก้องเกียรติ กล่อมแก้ว
ครู คศ.3

นางกาญจนา จันทร์บุญนาค
ครู คศ.3

นายศุภกร จันทร์เพ็ญ
ครู คศ.1

นางสาวอัชราภา กินซง
ครู คศ.1

นางสาวกรรทิมา ขัติยศ
ครูผู้ช่วย