กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวธัญญาลักษณ์ เทพสุวรรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวประภาวัลย์ มั่นใหญ่ชัยโชค
ครู คศ.3

นางสาวกุลประภัสสร์ วงศ์ใหญ่
ครู คศ.2

นางอรอุมา บุญโปร่ง
ครู คศ.1

นางสาวอนุสรา อยู่ศิริ
ครู คศ.1

นางสาวธราภรณ์ ศิริ
ครู คศ.1