ที่ตั้ง : ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก 65130 :  โทร 0 5598 6556  :  โทรสาร 0 5598 6555

ข้อมูลทางด้าน ICT

e-office  รับ-ส่งหนังสือภายใน

e-learning  ห้องเรียนเครือข่ายวังทอง

คลีนิกกฏหมาย  โดย...นิติกร

 รูปแบบรถห้องเรียนเคลื่อนที่

งานวิชาการโรงเรียนวังทองพิทยาคม

    แบบประเมิน SDQ

ดาวน์โหลดกิจกรรมชุมนุม

  ข้อมูลโรงเรียน

ที่...นี่โรงเรียนวังทอง

 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

มาตรการส่งเสริมของโรงเรียน

ผู้บริหารโรงเรียน

บุคลากรโรงเรียน

โครงการเด่น

ปฏิทินงานวิชาการ

ทีมงานIT

เว็บไซต์กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนฯ

แหล่งเรียนรู้ 

สง.ส่งเสริมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไทยกุ๊ดวิว ดอท คอม

ศึกษาและทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างข้อสอบ NT

การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

บัญญัติ 10 ประการของ Webpage

  การ Disk Cleanup ลบไฟล์ขยะ

 การ Scan Disk ตรวจสอบข้อผิดพลาด

รวม Drivers คอมพิวเตอร์

Tip&Trick คอมพิวเตอร์

ScanVirus Online

ป้ายนิเทศออนไลน์

สืบค้นหมายเลขโทรศัพท์

  การ Defrag ฮาร์ดดิสก์เพื่อเพิ่มความเร็ว

ติดตามข่าวไวรัสได้ที่...ThaiCert

 โรงเรียนในฝัน สพท.พล. 2

  ศูนย์ประสานงานโรงเรียนในฝัน

  ร.รวังทองพิทยาคม

  ร.ร.เนินมะปรางศึกษาวิทยา

  ร.ร.บางกระทุ่มพิทยาคม

 หน่วยงานที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อโรงเรียนและชุมชน
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงาน ก.ค.ส.
  สนง.การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
  สำนักงานนโยบายและแผนงาน
  สำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
  สำนักงานเทคโนโลยี่
  สำนักงานตรวจราชการที่ 2
  กรมประชาสัมพันธ์
  สมาคมผู้บริหารครูมัธยมฯ
  กรมการจัดหางาน

 

ข้อมูล OTOP ตำบลในอำเภอวังทอง

ข้อมูลตำบลวังทอง
ข้อมูลตำบลพันชาลี
ข้อมูลตำบลแม่ระกา
ข้อมูลตำบลบ้านกลาง
ข้อมูลตำบลวังพิกุล
ข้อมูลตำบลแก่งโสภา
ข้อมูลตำบลท่าหมื่นราม
ข้อมูลตำบลวังนกแอ่น
ข้อมูลตำบลหนองพระ
ข้อมูลตำบลชัยนาม
ข้อมูลตำบลดินทอง

 
 

Update : 16 ตุลาคม 2557

คำขวัญประจำอำเภอวังทอง "ล่องแก่งชมไพร  ผัดไทขึ้นชื่อ เรื่องลือส้มแผ่น ดินแดนน้ำตกงาม "กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนวังทองพิทยาคมร่วมกับงานคอมพิวเตอร์ส่งผลงานของนักเรียนเข้าประกวด
ประเภทภาพเคลื่อนไหว Animation ชื่อผลงาน "กลคนโกง " กับหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปราม
การทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ผลการประกวดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่ เกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษาจำนวน 40,000 บาท ประกอบด้วย นายสิทธิศักดิ์ อยู่พิทักษ์สกุล นางสาวเจนจิรา การินทร์ และนางสาวปุณยาพร ยิ้มละมัย ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จ.นนทบุรี
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวังทองพิทยาคมขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมผลงานนักเรียนทุกคน


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาร่วมกับงานยาเสพติดชมรม To Be Number One โรงเรียนวังทองพิทยาคม จัดกิจกรรมการแข่งฟุตบอล 7 คน เพื่อส่งสร้างให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และหนีห่างจากยาเสพติด ในระหว่างวันที่ 8 - 18 กันยายน 2557
ณ สนามโรงเรียนวังทองพิทยาคม
เอกสารประกอบการเรียนราย วิชา ส32103
     สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 (เศรษฐศาสตร์)
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    ะดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


                          โดย...
นายสุนทร  มนตรี
 

                   [ บทคัดย่อย ]          [ เอกสารเผยแพร่ ]

 


การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์เรื่องอิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง  กลุ่มสาระการเรียน
รู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียน-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4

                                 โดย....นางศรีสมร  หมื่นแก้ว


   
             [ บทคัดย่อ ]          [ เอกสารเผยแพร่ ]


การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต
รายวิชา ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


                                           โดย... นางลออ   เตียวตระกูล

                                     
           [ บทคัดย่อ ]

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทวีปยุโรป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       
 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
                                
                                 

                                 โดย ... นางวรวรรณ  เทพคุณ

                                  [  บทคัดย่อ  ]

 

ายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว21101)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                                โดย  นางมัณฑนา ศรีคำภา
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

                                [ บทคัดย่อ ]

 

 
 
 
 

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวังทองพิทยาคม

 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โทรทัศน์ครู  เป็น นวัตกรรมการศึกษาในรูปของ "รายการโทรทัศน์"

 ศูนย์ปฎิบัติการ

Toryod.comสิทธิบัตรนานาชาติ

 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  

 ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. DOC  

 เว็ปไซต์โปรแกรม EIS 

 ตรวจสอบข้อมูล EIS

 เว็ปไซต์โปรแกรม Obec

 เว็ปไซด์ศูนย์ GPA

ฐานข้อมูล ครู ICT สทร.

 

เช็คเมล์ :  Hotmail : Thaimail : Yahoo! : Doramail : Mail : Chaiyo : Poppymail : คุณเมล์ : mail.pop.co.th : mail  สพฐ.   

Webmaster  : wtp132954@gmail.com ศูนย์ ICT โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม.เขต 39 : 0 5598-6556

Don't Copyright : ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็ปนี้ หากเป็นประโยชน์ต่อราชการ อนุญาตให้นำไปปรับประยุกต์ใช้งานได้

 ที่ตั้ง  : โรงเรียนวังทองพิทยาคม (ถนนสายพิษณุโลก-หล่มสัก)  ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130     

            โทร.0-5598-6556,โทรสาร 0-5598-6555