สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน       เป็นรูปวิมาน ความหมาย  "เป็นที่สิงสถิตย์ของเทพยดา นำมาซึ่งความ เจริญรุ่งเรืองไม่เสื่อมคลาย" 
อักษรย่อ                               ว.พ.
สีประจำโรงเรียน                    เขียว   -   ขาว
                                              - สีเขียว    หมายถึง ธรรมชาติที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์
                                              - สีขาว     หมายถึง ความซื่อสัตย์  บริสุทธิ์  และยุติธรรม
คำขวัญ                                ขยัน  ซื่อสัตย์  อดทน  สามัคคี  มีวินัย
คติพจน์                                พัฒนาคุณภาพ  ยึดมั่นคุณธรรม  หมั่นสร้างความดี  เพื่อชีวิตและสังคม
เอกลักษณ์ของโรงเรียน           ผัดไทยได้ ว่ายน้ำดี กีฬาเด่น 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน            ยิ้มง่าย ไหว้งาม น้ำใจดี