อาคารเรียน / อาคารประกอบ / สิ่งปลูกสร้าง 

โรงเรียนวังทองพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก

 

  ปี งปม.

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

2519

- บ้านพักครู

- ห้องส้วมนักเรียน แบบ 6 ที่

1     หลัง

1     หลัง

ขอรื้อถอน

ขอรื้อถอน

2520

- อาคารเรียน แบบ 216 ก. (8 ห้องเรียน)

- บ้านพักครู

1     หลัง

1     หลัง

งบครึ่งหลัง

ขอรื้อถอน

2521

- อาคารเรียนชั่วคราว

- บ้านพักนักการฯ

2     หลัง

1     หลัง

 

ขอรื้อถอน

2522

- บ้านพักนักการฯ

- ห้องส้วมนักเรียน แบบ 6 ที่

1     หลัง

1     หลัง

ขอรื้อถอน

ขอรื้อถอน

2523

- อาคารเรียน แบบ 216 ก. (8 ห้องเรียน)

- อาคารโรงอาหาร/หอประชุม

- บ้านพักครู แบบ 202 ก.

- สนามบาสเกตบอล

1     หลัง

1     หลัง

1     หลัง

1  สนาม

ต่อเติมครึ่งหลัง

2525

- บ้านพักครู แบบ 202 ก.

- อาคารฝึกงาน  (คหกรรม)

1     หลัง

1     หลัง

 

2527

- อาคารฝึกงาน แบบ 102/27  (อุตสาหกรรม)

- บ้านพักครู แบบ 203/27

1     หลัง

1     หลัง

 

2530

- บ้านพักครู แบบ 203/27

- อาคารฝึกงาน แบบ 102/27  (เกษตรกรรม)

1     หลัง

1     หลัง

 

2531 - ถังน้ำสูง  7.5 ม. ความจุ  6  ลบ.ม.

1       ถัง

 

2536

- ปรับปรุงสนามฟุตบอล

- ปรับปรุงสระน้ำ

2  สนาม

2  สนาม

 

2537

- ห้องส้วมนักเรียน แบบ 6 ที่

- ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร

1     หลัง

189    เมตร

 

2538

- อาคารห้องสมุด

- เดินท่อ / จัดระบบประปาภายใน ร.ร.

- ห้องส้วมนักเรียน แบบ 6 ที่

- รับโอนรถยนต์บัส

1     หลัง

รอบโรงเรียน

1     หลัง

1      คัน

ปรับปรุงจากอาคารเก่า

 

 

จาก วสส.พล.

2540

- ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร

- รับจัดสรร รถยนต์บัสปรับอากาศ 45 ที่นั่ง

385   เมตร

1      คัน

 

จากงบพัฒนาจังหวัด

2541

- ห้องส้วมนักเรียน แบบ 6 ที่

- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216 ก.

1     หลัง

1     หลัง

 

2542

- ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร

- ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารฝึกงาน แบบ 102/27

132   เมตร

1    หลัง

 

 

<<<< ย้อนกลับ >>>>

 

WANGTHONGPITAYAKOM  SCHOOL  PHITSANULOKE THAILAND

 

E-mail:webmaster